Ministério Transporte Comunikasaun MTC, Diresaun Nasional Infrastruktur Comunikasaun DNIC halao Servisu Verikasaun ba Ekipamentu Linha Internet Iha Municipio Cova Lima iha loron Quarta 09/10/2019.

Servisu Verifikasaun Ba Ekipamentu Linha Internet hahu iha Oras 14:30 Otl hamutuk ho Funsionario IT Official Municipio, logistik Municipio no Funsionario iha Municipio Covalima hodi Kolabora Servisu ba Verifikasaun Linha Internet ne’ebe halao Husi Diresaun Nasional Infrastruktur Comunikasaun DNIC, Departementu Administrasaun, Seksaun Logistik .

IT Offecial ne’e mos hatetetn katak iha Municipio Covalima kuaje hotu hotu Uja Linha Internet Husi Ministerio Trasnporte Comunikasaun, Diresaun Nasional Infrastruktur Comunikasaun DNIC, IT nee mos husu atu hasae kapasidade bandwith ba Ba Municipio Covalima hodi bele suporta Servisu tamba sempre iha Problema kirim E.mail labele lao.

Linha Internet husi Diresaun Nasional Infrastruktur Comunikasaun DNIC inportante tebes hodi halo Servisu iha Governu Lokal tamba Assesu Ba freebalance.

Alende ida ne’e mos husi Comandante PNTL Municipio Covalima husu ba Diresaun Nasional Infrastruktur Comunikasaun atu bele fo Formasaun ou Treinamentu oinsa atu uja Linha Internet no oinsa bele hadia Komputador no seluk seluk tan nebe mak kona ba IT.

Servisu Verifikasaun Ekipamentu ne’ebe halao husi Diresaun Nasional Infrastruktur DNIC, Departementu Administrasaun, Seksaun Logistik remata iha oras 12:00 no sei kontenua servisu ba cliente Sira hanesan PNTL,  AND, Edukasaun, Saude, Municipio Manufahi iha Oras 14:00 to’o remata.

   

 

Visitors Counter

Calendario

July 2024
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Helpdesk Dnic

Servisu IT support

 

 

 

Data Center Dnic

Central Data Center Dnic

 

Network Operation Center Dnic

Servisu Configura Network
 
designed by DNIT Copyright 2019